Hit ,remény, szeretet. (Fatima 1917. 05. 13. ) 2.nap

Lúcia nővért megkérdezték mi volt a célja a Fatimai jelenésekkel az Istennek. Egyértelmű volt a válasz : A hit felébresztése .

Az angyal olyan imát tanít meg a gyermekeknek amiben a hit ,a remény és a szeretet erősődik .Ezek a legfontosabb teológiai (isteni) erények amik felkészítik a keresztényeket arra hogy bensőséges kapcsolatban éljenek Istennel.

1. Istenem, hiszek Tebenned…

Tekintsünk a Szűzanya hitére.

A Szűzanya hitt az angyal szavainak, hitével az üdvöt visszaszerezte a világnak.

Suarez szerint a Boldogságos Szűznek több hite volt, mint valamennyi embernek és angyalnak együttvéve. „ ( Hajlák Attila atya / Fatima című könyvéből)

„A hit az alapja az egész lelki életnek. A hit által hiszünk Isten létezésében, hatalmában ,bölcsességében, Irgalmában, megváltó művében ,megbocsátásában és Atyai szeretében. A hit által szerzünk bizonyosságot Isten jelenlétéről saját magunkban,s arról hogy mindig az Ő vigyázó tekintetében vagyunk. „

„ A hit elsősorban az ember személyes ragaszkodása Istenhez . Jó és igazságos magunkat teljesen Istenre bízni és föltétel nélkül elhinni ,amit Ő mondott. „ (katolikus egyház katekizmusa 150. pont)

„ A hit ingyenes ajándék, amit Isten ad az embereknek. Táplálnunk kell a hitet Isten igéjével, kérnünk kell az Úrtól, hogy növelje bennünk, (Mk. 9,24)  a szeretet által tevékenykednie.  (Gal.5,6) a remény által  pedig erősödnie.” ( Kat. Egy. Kat. 162. p. )

„ A hitről nem elmélkedni kell, hanem szívünkkel, értelmünkkel és a lelkünkkel belevetni magunkat. A hit nem a te kitartásod Isten mellett, hanem Isten kitartása melletted. Ő pedig mindvégig kitart. A hit lényege, hogy megbízol valakiben, amikor nem tudod hová vezet. Azt mondjuk, hogy több hitet szeretnénk, de amit igazából akarunk, az a látás. A látás azt mondja: Látom, hogy ez jó nekem, biztos az Isten küldte. A hit viszont így szól: Isten küldte, ezért jónak kell lennie számomra. Isten azt kéri, hogy hitben járjunk és ne a látásban. Isten művében több helye van a hitnek, mint a látásnak. A hitben nincsen hiány, nem hiányzik semmi. Hitünk legyen olyan kicsiny, mint a mustármag, de ha élő és valódi, összeköt a Mindenhatóval. Hinni valamiben még nem megoldás, de a megoldás kezdete. Minél közelebb kerülünk Krisztushoz, annál nagyobb rejtély leszünk mások számára. Minden nap újra kell hinnünk, a tegnapi hit mára mit sem használ… Vagy hinned kell, vagy pedig ismerned kell az okát, hogy miért nem hiszel …

Lucia, Jácinta és Ferenc megkapták a hit kegyelmét.” (Hajlák Attila Atya / Fatima/)

2. Istenem remélek benned!

„A remény az az isteni erény ,amellyel bizalmunkat Krisztus ígéreteibe vetve, és nem a saját erőnkre hanem a Szentlélek segítségére és kegyelmére támaszkodva törekszünk a mennyek országára és az örök  életre. „(KEK. 1817.)

„Érdemes elgondolkodni azon hogy az emberen kívül senki és semmi nem képes reménykedni a világmindenségben. Az embernek viszont lételeme a reménykedés ,olyannyira hogy bizonyos esetekben fontosabb számára a remény mint a testi táplálék ,amely nélkül pedig nem élhetne.

Hogyan lehet kitartani a reménységben?Úgy hogy nap mint nap olvassuk az Írásokat és elmélkedünk rajtuk. Hiszen „mindazt amit valaha megírtak ,okulásunkra írták meg ,hogy az Írásokból  türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megőrzésére. „ (Róm. 15,4)

A keresztény remény egészen sajátos mert azt várja ami már Krisztusban véglegesen beteljesedett. A hit megvallásáról szoktunk beszélni azonban arról nem annyira hogy a hitvallás egyben  mindig a remény ,megvallása is. „( Barsi Balázs )

„Szoktuk mondani, hogy a remény hal meg utoljára. Ezt nem szabad mondani, mert a remény soha, de soha meg nem hal. Amelyik remény meghal, az nem igazi. A  remény a hitből fakad.”

(Hajlák Attila atya/ Fatima /)

3. Istenem, mindennél jobban szeretlek Téged…

Aki szeret, annak mindene arra van, hogy odaadja annak, akit szeret.

„A szeretet az az isteni erény ,amellyel Istent önmagáért mindenekfölött szeretjük felebarátunkat pedig úgy szeretjük mint önmagunkat .Isten szeretetéért.(KEK .1822.)” A szeretet az az erény amely örökre magmarad a Mennyben, ahol majd a szeretet énekét énekeljük.

„Milyen gyorsan kimondjuk: Isten a szeretet! A kifejezés igen rövid, egyetlen egy kis mondatból áll, de ha lemérjük, micsoda súlya van! Isten szeretet…, aki szeretetben van, Istenben van és Isten őbenne. Tartózkodj Istenben, légy Isten tartózkodási helye. Légy Istenben és Isten benned lesz. Maradj Istenben, hogy megtartsd magad őbenne, maradj Istenben, hogy el ne bukj.” (Szent Ágoston)

„ Nem érdemeljük ki Isten szeretetét. Abba beleszületünk. Isten szeretetnyelve az együtt töltött idő. Az igazi kérdés nem az, hogy a szerető Isten, hogyan küldhet valakit a pokolba…. Az igazi kérdés az, hogy a szerető Isten helyett hogyan választhatja valaki inkább a poklot???”

(Hajlák Attila atya / Fatima / )

„A szeretet himnuszban a szeretet leírása azzal kezdődik hogy a szeretet türelmes és azzal fejeződik be, hogy mindent eltűr. Ahol hiányzik a türelem és béketűrés és a másik elviselésére való kézség ott még nem fogadták be a megváltó Krisztust aki magára vette a bűneinket és bár leroskadt azok terhei alatt a keresztúton ,mégsem dobta el a keresztet hanem szeretettl imádkozott értünk az Atyához. Aki erős a szeretben ugyanazt a magatartást tanúsítja felebarátja iránt ,mint Krisztus irántunk. Ha már nem marad más lehetősége hát akkor hordozza a másik gyöngeségét „ Hordozzátok egymás terhét így teljesítitek Krisztus törvényét. „
(Gal. 6,2 ) Barsi Balázs OFM

Mennyire élő a hitem ? Mennyire remélem Istentől a kegyelmeket és az örök életet?

A szeretetem mennyire türelmes a megpróbáltatásokban és Isten várásában?